DUALAR VE ZİKİRLER HAKKINDA

Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Kimdir? Bilgi için tıklayınız…

“O dâimâ diridir;

O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur.

O hâlde dinde ihlâslı ve samîmî kişiler olarak O’na duâ edin.

Her türlü övgü, medh ü senâ, âlemlerrin Rabbi Allah’a mahsustur.” (el-Mü’min, 65)*

* 12 Şubat 1984 / 10 Cemâziyelevvel 1404 Pazar günü Sabbah 04:00’de Medîne-i Münevvere’de irtihâl-i dâr-ı naîm eyleyip, civâr-ı Rasûlullah’ta Cennetü’l-Bakî’e defnedilen merhûm müellif Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu -kuddise sirrruh-’un, son günlerinde vird olarak devamlı okuyup, bazı yakınlarına da okunmasını işâret buyurdukları yukarıdaki âyet-i celîleyi bir hüsn-i tevafukla, manevi bir hâtıra olarak işbu ‘Dua’ eserinin başında okuyucularımıza takdîm ediyyoruz. (Erkam Yayınları)


Okuyucularımıza

Duâ ve zikir müminin hayatında mühim bir yer tutar. Duâ, müminin mânevî silâhı ve ilticâggâhıdır. Zikir de mahlûkun Hâlıkını unutmamassı, O’nu hatırlamakla itmînân bulmasıdır.

Âyet-i kerime ve hadis-i şeriflerle öğretilen ve emredilen duâlardan meydana gelen bu eser, iki kısımdan müteşekkildir. Birinci kısımda bir müminin günlük hayatında muhtelif vesilelerle okuyacağı duâlar ile zikir ve Kur’an tilâvetinin fazileti anlatılmaktadır.

Kitabımızın birinci kısmında yer alan duââlar, Merhûm Müellifin “Duâ Risâlesi” adını verdikleri defterde bulunan duâlardır.

İkinci kısmında bulunan “Ed’iye Ezkâr” adını taşıyan Arapça bölüm ise Merhum müelllif tarafından daha önce tasnif edilmiş ve Şamm’da basılmıştır.

Bu bölümde bulunan duâların metin ve meââlleri siz değerli okuyucularımızdan gelen taleb üzerine karşılıklı sayfalar halinde verilerek yenidden hazırlanmıştır.

Cenâb-ı Hak duâlarımızı makbûl, sa’yimizzi meşkûr, hatâ ve günahlarımızı mağfûr buyurssun. Amîn…

Erkam Yayınlarından çıkan ve bu sitedeki yazıları oluşturan Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri’nin Dualar ve Zikirler eserini temin etmek için tıklayınız…

Bu site islamveihsan.com sitesinin bir hizmetidir.